​Współpraca z nauką

 

Wynikiem rachunku biznes+nauka jest wzrost innowacyjności, co wpływa na wzrost produktywności, przewagi konkurencyjnej i wzrost gospodarczy, na co wskazują doświadczenia międzynarodowe. W związku z tym Polska również dołączyła do regionów, które stawiają na rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Aby jednak móc otrzymać taki wynik równania, współpraca ta musi być realna i efektywna. Odpowiednie przygotowanie, a także wola współdziałania i faktyczna aktywność uczelni wyższych, instytutów badawczych, przedsiębiorców oraz instytucji tj. ośrodków wspierania innowacji (parki technologiczne i przemysłowe, instytucje finansowe, centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości itp.), umożliwiają wykreowanie, wdrożenie i stosowanie innowacji.

 

Co to jest współpraca nauki i biznesu?

 

Chodzi tu zasadniczo o transfer wiedzy i innowacji do gospodarki poprzez pracę uczelni wyższych i instytutów badawczych nad nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami, które w praktyce mają zastosowanie w przemyśle. Przedsiębiorstwa natomiast opracowują nowe technologie, wdrażają i przetwarzają w postaci produktów i usług oferowanych na rynku.

 

Ścieżki komercjalizacji wiedzy

 

Istnieje wiele możliwych, prawnie dopuszczalnych sposobów transferu technologii (wiedzy) do biznesu. Najczęściej spotykane to:

  • sprzedaż,
  • przekazanie praw autorskich,
  • licencjonowanie dostępu do wyników prac naukowych,
  • komercjalizacja poprzez założenie własnej firmy typu spin-off, spin-out,
  • inicjatywy klastrowe,
  • spółki joint venture.

 

Dobre praktyki

 

Jednym z dobrych przykładów transferu technologii na zasadach współpracy uczelni i spółki spin- out jest firma abtow biotechnology sp. z o.o., spółka, która została powołana na Uniwersytecie Śląskim. Dzięki pracy naukowców Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach i śląskiej firmy Tech-Form – dotyczącej biomonitoringu jakości wody, spółka opracowała Automatyczny Biodetektor Ogólnej  Toksyczności Wody (ABTOW). Jest to bardzo czuły system detektorów służących do wykrywania zagrożeń chemicznych w ujęciach wody pitnej. Działanie detektora poprzez ciągły monitoring stanu wód znacznie obniża ryzyko nagłych skażeń źródeł wody.

Dofinansowanie projektów innowacyjnych w ramach funduszy unijnych

 

Możliwość otrzymywania dotacji z funduszy unijnych na realizację projektów dla pracowników naukowych i uczelni wyższych przy współpracy z przedsiębiorcami daje m.in. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. W ramach tego programu możliwe będą również dofinansowania na projekty zakładające współpracę przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu, a także ośrodkami badawczymi. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości wsparcia projektów innowacyjnych, odwiedź sekcję Dotacje UE.

Ciekawe projekty można realizować wnioskując o dotacje do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Sprawdź możliwości dofinansowań w ramach programów NCBiR w sekcji Dotacje UE.