​​​Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

 

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) sprowadza się do prowadzenia biznesu, który przyczynia się do tworzenia wartości społecznej. Komisja Europejska definiuje ją jako „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo". CSR sprowadza się m.in. do dbałości o środowisko naturalne, pracowników, warunki pracy, a także o relacje z różnymi grupami interesariuszy. Społeczną odpowiedzialność biznesu jako dobrowolne podejście do biznesu wprowadza się już na etapie budowania strategii w firmie. Przestrzeganie zasad CSR sprowadza się nie tylko do spełniania wszelkich wymogów formalnych i prawnych, ale także oznacza zwiększone inwestycje w kadry, ochronę środowiska i relacje z otoczeniem.

Dyrektywa Unii Europejskiej z dnia 22 października 2014 r. w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, wprowadza obowiązek ujawnienia informacji w danych firmach na temat polityk w odniesieniu do ochrony środowiska, aspektów społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka, kwestii zwalczania korupcji i przekupstwa oraz zapewnienia zrównoważonej reprezentacji w zarządach (pod względem płci, wieku, kompetencji i wykształcenia). Obowiązek ten dotyczyć będzie niektórych dużych spółek oraz grup (firmy zatrudniające powyżej 500 osób i posiadających sumę bilansową powyżej 20 mln euro  lub przychody powyżej 40 mln euro). W Polsce dotyczyć to będzie ok 250-300 firm. Ministerstwo Finansów jest instytucją odpowiedzialną za wprowadzenie zapisów dyrektywy do prawa krajowego i ma na to dwa lata.

  • Link do treści  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014

           eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32014L0095

 

Jeżeli jesteś zainteresowany wprowadzeniem strategii CSR do swojej firmy, możesz zrobić to w oparciu o wytyczne, które proponują standardy ISO i inne:

  • Na stronie Ministerstwa Rozwoju znajdziesz instrumenty, które pomogą wprowadzić Ci CSR do swojej firmy.