ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z NGO

Kierując się zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu, opartej na zrównoważonym rozwoju, który jest warunkiem stabilnego rynku, zachęcamy inwestorów do współpracy z NGO.

Miasto Katowice aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi (NGO).  W 2016 r. , Uchwałą Rady Miasta, został przyjęty „Wieloletni program współpracy Miasta Katowice  z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020", który określa między innymi zasady, zakres  i formy współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu miasta Katowice. W naszym mieście działa Centrum Organizacji Pozarządowych, które skupia ponad  40 organizacji. Został również powołany Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych.

W zależności od rodzaju działalności i możliwości firmy,  współpraca może się odbywać w różnych formach, takich jak np.: sponsoring, marketing zaangażowany społecznie, wolontariat, czy partnerstwo.


 Do najważniejszych korzyści dla współpracujących ze sobą stron należą m.in.:

  • większe szanse powodzenia przedsięwzięć przy zaangażowaniu środków z obu stron;
  • wymiana doświadczeń, umiejętności, kapitału finansowego i ludzkiego;
  • działalność prowadzona w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, z korzyścią dla społeczeństwa, ludności lokalnej i środowiska;
  • wzajemne wsparcie, inicjatywa, spojrzenie z różnych perspektyw, nowe pomysły;
  • otwartość na innych uczestników rynku.

Współpraca z NGO może się odbywać w zakresie takich sfer życia jak:

  • Kultura
  • Edukacja
  • Sport
  • Polityka społeczna
  • Ekologia i ochrona środowiska.

 

Więcej informacji na stronie: www.katowice.eu/NGO