​​Partnerstwo Publiczno-Prywatne

 

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) to pewien model współpracy pomiędzy sektorem publicznym a partnerem prywatnym oparty na podziale zadań i ryzyka przy wspólnej realizacji przedsięwzięcia. Zakres świadczeń w ramach PPP może być bardzo zróżnicowany, jednak najczęściej sprowadza się do tego, że partner prywatny zobowiązany jest sfinansować  (w całości lub w części) i zrealizować dane przedsięwzięcie, a podmiot publiczny zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego (np. poniesienie części wydatków  przedsięwzięcia, wniesienie składnika majątkowego) oraz do współdziałania w osiągnięciu wspólnego celu przedsięwzięcia. Partner prywatny za realizację przedsięwzięcia otrzymuje wynagrodzenie.

W ramach PPP możliwe jest również pozyskiwanie innych (dodatkowych) źródeł finansowania, na przykład dzięki funduszom unijnym.

Zasady współpracy w ramach PPP w zależności od sposobu wynagrodzenia partnera prywatnego regulują: ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym oraz ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o Koncesji na roboty budowlane lub usługi.

W ramach PPP przedsięwzięcie może polegać na budowie obiektu budowlanego, świadczeniu usług, wykonaniu dzieła lub innych świadczeniach, które połączone są z utrzymaniem lub zarządzaniem majątkiem (tj. przedsiębiorstwo, nieruchomość). Polskie prawo dopuszcza do realizacji wszelkie rodzaje przedsięwzięć infrastrukturalnych i społecznych z kilkoma szczególnymi wyjątkami tj. zakaz budowy linii kolejowych o znaczeniu obronnym.

 

Kto inicjuje PPP?

 

Co do zasady to podmiot sektora publicznego (często w efekcie konsultacji społecznych) inicjuje możliwość realizacji projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.  Partner prywatny może jednak zgłaszać podmiotowi publicznemu pomysły na realizację konkretnych projektów. Jednak należy mieć na uwadze fakt, że zgłoszenie możliwości realizacji wspólnego przedsięwzięcia nie daje żadnej gwarancji na późniejsze uzyskanie zlecenia. Wynika to z wymogu prawnego, który wskazuje na to, że partner prywatny musi być wybrany w wyniku konkurencyjnego i przejrzystego postępowania.

Podmioty publiczne często organizują konsultacje z przedsiębiorstwami, potencjalnymi inwestorami aby uzyskać informacje co do ich planów inwestycyjnych oraz informować o własnych potrzebach projektowych.

 

Jakie są korzyści z projektów PPP

 

Formę współpracy w ramach PPP wybiera się wtedy, gdy służy ona maksymalizacji korzyści obu stron partnerstwa. Dla podmiotu publicznego jest to realizacja celu społecznego, zaspokojenie zidentyfikowanej potrzeby części społeczeństwa. Dla partnera prywatnego jest to zysk z inwestycji. Formułę PPP powinno stosować się wtedy, kiedy jest ona najkorzystniejsza spośród innych tradycyjnych metod współpracy (np. zamówienia publiczne).

Należy mieć na uwadze, że PPP to wieloletnie zobowiązanie, które polega na ciągłej współpracy obu stron przez cały umowny okres, przy czym podmiot publiczny jest zobowiązany do stałej kontroli prawidłowej realizacji postanowień umowy przez partnera prywatnego.

 

Baza projektów PPP

 

Baza projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dostępna jest na stronie Ministerstwa Rozwoju: www.ppp.gov.pl/baza/Strony/baza_projektow_ppp.aspx/

 

Klauzule regulujące prawa i obowiązki partnerów

 

Wzory klauzul regulujących prawa i obowiązki stron uczestniczących w projektach PPP dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju: www.mr.gov.pl

 

E-przewodnik po PPP

 

E-przewodnik po PPP – utworzony został w ramach działania portalu www.ppp.gov.pl, i zawiera:

  • ogólny przewodnik po problematyce PPP,
  • wprowadzenie do informacji, jakie należy uzyskać od doradców w dziedzinie PPP,
  • informacje nt. określonych aspektów struktury partnerstw publiczno-prywatnych.

www.ppp.gov.pl/Publikacje/E_przewodnik/Strony/start.aspx

 

Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

 

Jest to portal, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (teraz Ministerstwo Rozwoju). Znajdziesz w nim aktualności dotyczące działalności Platformy PPP, zbiór aktów prawnych z zakresu PPP, dokumentację wzorcową i raporty dokumentujące wspieranie projektów PPP, e-przewodnik PPP zawierający ponad 300 artykułów, opracowań, publikacji na temat PPP dostępnych w internecie - www.ppp.gov.pl/Strony/home.aspx .

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

 

Jest to organizacja, która specjalizuje się w temacie partnerstwa publiczno-prywatnego. Powołana została po to, aby pomagać podmiotom publicznym i partnerom prywatnym w udanej realizacji projektów PPP. Do głównych zadań Instytutu należą:

  • edukacja w zakresie PPP,
  • specjalistyczne doradztwo,
  • upowszechnianie i doskonalenie modelu PPP w kraju, jak i za granicą.

       www.ippp.pl