​​​​​​​​​​​​Wzory dokumentów

 

Wzory dokumentów związanych z zakładaniem działalności gospodarczej znajdziesz na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej -  https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba​:

 • formularz CEIDG-1 – wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami:
  • załącznik CEIDG-MW – dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej,
  • załącznik CEIDG-RD – wykonywana działalność gospodarcza,
  • załącznik CEIDG-RB – informacja o rachunkach bankowych,
  • załącznik CEIDG-SC – udział w spółkach cywilnych,
  • załącznik CEIDG-PN – udzielone pełnomocnictwa,
  • załącznik CEIDG-POPR – formularz służący do dokonania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

         

 

Wzory dokumentów związanych z zatrudnieniem tj. różne rodzaje umów o pracę, umów o dzieło, umów zleceń, kontrakt menedżerski, porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, wzory dokumentów związanych z prowadzeniem kadr i wiele innych znajdziesz na portalach:

 

Dokumenty związane z zatrudnianiem obcokrajowców - http://www.pup.katowice.pl/strona/dokumenty-do-pobrania/133, a w szczególności:

 • zgłoszenie do PUP w Katowicach krajowej oferty pracy oraz zatrudnienie cudzoziemców,
 • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy,
 • wzór formularza krajowej oferty pracy.

 

Dokumenty związane z ponoszeniem opłat za korzystanie ze środowiska - http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=4 , a w szczególności:

 • aktywny formularz dla opłat ryczałtowych,
 • wzory wykazów o korzystaniu ze środowiska za dany okres,
 • wzór oświadczenia o niekorzystaniu ze  środowiska,
 • wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczeniem opłat za korzystanie ze środowiska.

 

Dokumenty związane ze sprawozdawczością w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi:

​​