​​​​​Analiza SWOT

 

Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej. Klasyfikuje ona wszystkie czynniki mające wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję przedsiębiorstwa. Wyróżnia się dwa kryteria klasyfikacji czynników:

    • czynniki zewnętrzne w stosunku do organizacji, wywierające wpływ pozytywny i negatywny,

    • uwarunkowania wewnętrzne (pozytywne i negatywne) chrakteryzujące wewnętrzny stan organizacji.​

Z połączenia tych czynników powstają 4 kategorie SWOT:

  • Strengths / MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne pozytywne) - to atuty organizacji, które w sposób pozytywny wyróżniają ją w otoczeniu i spośród konkurencji.
  • Weaknesses / SŁABE STRONY organizacji (wewnętrzne negatywne) - są konsekwencją ograniczeń zasobów i niedostatecznych kwalifikacji. Każda organizacja posiada aspekty funkcjonowania, które ograniczają jej sprawn​ość, ale szybkie i obiektywne rozpoznanie oraz zdefiniowanie może łatwo ograniczyć ich negatywny wpływ.
  • Opportunities / SZANSE (zewnętrzne pozytywne) - to zjawiska i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio wykorzystane staną się impulsem do rozwoju oraz osłabią zagrożenia.
  • Threats / ZAGROŻENIA (zewnętrzne negatywne) - to wszystkie czynniki zewnętrzne, które postrzegamy jako bariery dla rozwoju firmy, utrudnienia, dodatkowe koszty działania.

W efekcie analizy otrzymujemy cztery listy: silnych stron organizacji (które należy wzmacniać), słabych stron (które trzeba niwelować), szans (które należy wykorzystywać), oraz zagrożeń (których należy unikać).

Źródło: https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_SWOT