​​​​​​​Przydatne narzędzia

 

Kalkulatory przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej:

 • Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej. Zaległością podatkową jest podatek (w tym także zaliczka, rata), który nie został niezapłacony w terminie - http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/kalkulator-odsetek

 • Kalkulator PIT jest pomocny w prawidłowym rozliczeniu podatku dochodowego - http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/kalkulator-pit

 • Kalkulator VAT umożliwia przeliczenie podanej kwoty z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku – wyliczenie kwoty netto na podstawie podanej kwoty brutto (łącznie z podatkiem) i odwrotnie (z kwoty brutto na kwotę netto) - http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/kalkulator-vat

 • Kalkulator wynagrodzeń umożliwia przeliczenie kwoty brutto należnego wynagrodzenia na kwotę netto do wypłaty, jak również kwoty netto na odpowiadającą jej kwotę brutto

 • Kalkulator odsetkowy dla płatników składek ZUS – umożliwia samodzielne obliczenie kwoty odsetek za zwłokę na wskazany dzień, od należnych do zapłaty składek za okres po 1 stycznia 1999 r. odrębnie na dany fundusz, tj. na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych - http://www.zus.pl/kalkulator/

 • Kalkulator odsetkowy dla osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Możesz samodzielnie obliczyć kwotę odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń, regulowanych po terminie wskazanym w decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń na wskazany bieżący lub przyszły dzień. Kalkulator umożliwia naliczenie ustawowych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w odniesieniu do decyzji wydanych po 1 stycznia 1999r. i wydawanych na bieżąco - http://www.zus.pl/kalkulatorNPS/

 • Kalkulator wyboru zasad opodatkowania: ryczałt - zasady ogólne – umożliwia, na podstawie oszacowania spodziewanych przychodów i kosztów w prowadzonej działalności gospodarczej, podjąć decyzje o wybraniu korzystniejszego sposobu opodatkowania - http://www.podatki.biz/kalkulatory/ryczalogolne.php5

 • Kalkulator - kilometrówka umożliwia wyliczenie kwoty wypłacanej z tytułu używania pojazdu dla celów działalności gospodarczej. Kalkulator uwzględnia także - w przypadku rozliczania należności za używanie samochodu pracownika - zmniejszenie kwoty przysługującego ryczałtu uwzględniając nieobecności pracownika w danym miesiącu - http://www.podatki.biz/kalkulatory/kilometr.php5

 

Linki do stron internetowych, gdzie publikowane są aktualne wskaźniki i stawki wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej:

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych:

https://www.uzp.gov.pl/

 

Średni kurs walut obcych w stosunku do PLN Narodowego Banku Polskiego:

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

 

Stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych:

http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/stawki-podatkowe

 

Stawki w podatku dochodowym od osób prawnych:

http://www.finanse.mf.gov.pl/cit/stawki-podatkowe1

 

Stawki VAT:

http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/stawki-podatkowe

 

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne:

http://www.zus.pl/default.asp?p=3&id=3

 

Ryczałty samochodowe:

http://www.finanse.mf.gov.pl/ko/wynik/-/asset_publisher/JLw0/content/ryczalty-samochodowe-od-2013-r

 

Stawka minimalnego wynagrodzenia:

http://wynagrodzenia.pl/gus_placa_minimalna.php​

 

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/stawki-kwoty-wskazniki:

 • maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.),
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia, ryczałt z tytułu kosztów przejazdu - z Funduszu Pracy,
 • wynagrodzenia i składki.​