​​​​Baza Usług Rozwojowych (BUR)


 

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to internetowa baza zawierająca informacje nt. usług (m.in. szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring czy coaching) świadczonych przez różnego typu podmioty (publiczne lub niepubliczne).

To miejsce, które utworzyła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie przedsiębiorcy, instytucje, ich pracownicy oraz osoby indywidualne mogą zapoznać się z szeroką ofertą działań wspomagających ich rozwój. BUR została utworzona poprzez modyfikację istniejącej i prowadzonej przez PARP bazy ofert szkoleniowych uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Użytkownicy BUR mogą również dokonywać oceny usług, w których brali udział, a także mogą zamawiać usługi, które są świadczone pod konkretne ich zapotrzebowanie. Informację o takich zamówieniach użytkownicy mogą zamieszczać na „giełdzie pracy".

Działanie portalu będzie wspierane przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

UWAGA! BUR nie oferuje działań związanych z inwestycjami.

Jeżeli prowadzisz firmę szkoleniową, coachingową lub chcesz założyć firmę o tym profilu, BUR także jest dla Ciebie. Rejestracja w BUR oraz prezentacja za jego pośrednictwem usług jest idealnym kanałem dotarcia ze swoją ofertą do potencjalnych klientów. Jeżeli oferujesz usługi szkoleniowe komercyjne, wpisanie ich do bazy BUR jest dobrowolne i stanowić może promocję Twoich usług. Jeżeli natomiast na realizację oferowanych przez siebie usług pozyskałeś dotację, swoją ofertę musisz obligatoryjnie umieścić na portalu.​

Informacje na temat kryteriów i zasad uzyskania wpisu do BUR są zawarte w Karcie Podmiotu, który musi wypełnić każdy podmiot ubiegający się o wpis do Rejestru.

UWAGA! Jeżeli będziesz chciał pozyskać dofinansowanie z EFS w ramach perspektywy 2014-2020 na usługi rozwojowe, będziesz zobowiązany do wybrania dostawcy usługi spośród podmiotów wpisanych do BUR.

Rejestracja w BUR to również zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu BUR – spisu zasad i warunków funkcjonowania BUR oraz praw i obowiązków jego użytkowników.

Na portalu BUR dowiesz się dodatkowo, jak:

  • przeprowadzić analizę potrzeb,
  • wybrać usługę,
  • zamówić usługę i czego należy oczekiwać od podmiotu ją świadczącego,
  • ocenić usługę
  • zamówić usługę "szytą na miarę" tzn. taką, która odpowiada użytkownikom w sposób bezpośredni,
  • dokonać rejestracji w Krajowym Systemie Usług (KSU), czyli sieci współpracujących podmiotów, które wspierają regionalny rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

Znajdziesz też wskazówki dotyczące obowiązujących w poszczególnych regionach zasad pozyskania dofinansowania oraz informację o aktualnych naborach prowadzonych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.