​​​​​​​​​​​​Jak założyć własną działalność gospodarczą?

 

Podstawą do rozpoczęcia działalności gospodarczej dla jednoosobowej działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku spółki cywilnej, wpisowi do CEIDG podlegają wszyscy jej wspólnicy.

UWAGA! Rejestracja firmy w CEIDG jest BEZPŁATNA! Jako osoba fizyczna, która chce rozpocząć działalność gospodarczą, pod względem formalnym założenia firmy nie potrzebujesz do tego kapitału.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze czynności pozwalające założyć własną działalność gospodarczą:


 

Przed rejestracją firmy określ dokładnie, czym będziesz zajmować się jako przedsiębiorca. Określenie tego na samym początku, nie tylko usprawni rejestrację firmy, ale przede wszystkim pozwoli Ci zaplanować swoją działalność, podjąć pierwsze kroki na rynku jako przedsiębiorca. A jeśli masz już pomysł, wiesz co będziesz robić, określ nazwę dla swojej firmy.

Zachęcamy do stworzenia biznesplanu, zawierającego cele działalności, analizy rynku, własnych mocnych i słabych stron i określenie szans i zagrożeń płynących z otoczenia. W biznesplanie ważna jest także wstępna analiza finansowa (np. prognoza zysków i kosztów). Pamiętaj, że dobre planowanie to połowa sukcesu.

Publikacje - tutaj znajdziesz linki do stron, stanowiących doskonałe źródło wiedzy dla przedsiębiorców, którzy chcą solidnie przygotować się do pracy na własny rachunek.


 ​

​We wniosku należy podać rodzaj działalności według kodu PKD. Klasyfikacja zgodnie z kodami PKD 2007 została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Odpowiedni kod odzwierciedlający Twoją działalność znajdziesz na stronie urzędu GUS, który przygotował trzy warianty dostępu do klasyfikacji PKD 2007 - http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pkd_07.htm 


 

Aby móc zarejestrować swoją działalność, musisz zadeklarować sposób opodatkowania swoich dochodów oraz wskazać, w jaki sposób będziesz prowadzić księgowość. Istnieje kilka dostępnych form opodatkowania działalności, które determinują poziom stawek podatkowych, obowiązki formalne itp. Dowiedz się, jaka forma opodatkowania jest dostępna dla Twojego rodzaju działalności i która spośród możliwych form (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek liniowy, podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany na ogólnych zasadach, podatek dochodowy od osób prawnych), jest dla Ciebie najbardziej korzystna.

 

 

Rejestracji wniosków do CEIDG można dokonać na wiele sposobów. Wybierz jeden z nich, w zależności od tego jaki sposób jest dla Ciebie najdogodniejszy.

UWAGA! Złożenie wniosku o rozpoczęcie działalności gospodarczej (CEIDG-1) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS, Naczelnika Urzędu Skarbowego.


 

1. Złożenie wniosku online

Jeśli nie posiadasz konta na stronie CEIDG, załóż sobie takie konto poprzez rejestrację na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/  .

Po zarejestrowaniu konta na CEIDG, wypełnij wniosek elektronicznie na stronie http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;a8cdf50b-1243-476b-9959-5e38eae6505e  .

Złożenie wniosku online, bez konieczności pojawienia się w urzędzie gminy jest możliwe dzięki podpisowi elektronicznemu, który jest równoznaczny z własnoręcznym podpisem i wywołuje takie same skutki prawne.

Podpisu elektronicznego można dokonać za pomocą Certyfikatu kwalifikowanego (jeśli się będzie się go używało do kontaktu z administracja publiczną oraz z partnerami biznesowymi) lub za pomocą profilu zaufanego (do kontaktu wyłącznie z administracją publiczną).

Elektroniczny podpis potwierdzony Certyfikatem kwalifikowanym jest nadawany odpłatnie przez podmioty uprawnione do tego przez Ministerstwo Rozwoju. Więcej informacji na temat podpisu elektronicznego można uzyskać na stronie Ministerstwa Rozwoju http://www.mr.gov.pl

Profil zaufany to bezpłatna forma potwierdzenia tożsamości dla celów administracyjnych realizowanych przez Internet. Profil zaufany zakłada się na platformie ePUAP. Wszystko na temat platformy ePUAP i zakładania profilu znajdziesz w poniższym linku: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta.

Uwaga! Podpis elektroniczny i usługi zaufania - nowe przepisy od 1 lipca 2016 r.: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/podpis-elektroniczny-i-uslugi-zaufania-nowe-przepisy-od-1-lipca-2016-r/​.

 

2. Przygotowa​​​​nie wniosku online i podpisanie go w dowolnej gminie

Jest to tzw. tryb anonimowy składania wniosku. Wniosek można wypełnić online bez składania podpisu elektronicznego. W ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku należy udać się do urzędu gminy celem potwierdzenia tożsamości i złożenia własnoręcznego podpisu. Wniosek dostanie swój kod, który umożliwi odnalezienie urzędnikowi prowadzony anonimowo formularz. Podając kod, urzędnik odszukuje i drukuje wniosek i przedkłada do podpisu. Dniem złożenia wniosku jest data podpisania wniosku w urzędzie gminy.

Wniosek wypełnij na stronie CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=1 

 

3. Pobranie i złożenie wniosku w gminie

W najbliższym urzędzie miasta lub gminy pobierz druk wniosku CEIDG-1, wypełnij go odręcznie i złóż odpowiedniemu urzędnikowi.


 

4. Przesłanie wniosku za pomocą listu poleconego

Istnieje możliwość przesłania wniosku za pomocą listu poleconego. W takim wypadku należy wysłać pocztą własnoręcznie wypełniony wniosek z podpisem potwierdzonym uprzednio przez notariusza.​


 

 

​Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają specjalnych zezwoleń i koncesji lub też wpisu do rejestru działalności regulowanej. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym serwisie w wykazie rodzajów działalności wymagających zgód i zezwoleń oraz w części poświęconej działalności regulowane​j - DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA​.


 

Z​łożenie wniosku o rozpoczęcie działalności gospodarczej (CEIDG-1) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stanowi jednocześnie zgłoszenie wniosku do Głównego Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON.

Twój numer REGON zostanie nadany przez Główny Urząd Statystyczny (http://stat.gov.pl/) w ciągu 7 dni roboczych od momentu rejestracji wniosku CEIDG-1. Informacja o numerze REGON zostanie przesłana na adres e-mailowy, który został wskazany we wniosku.


 

 


 

Wraz ze złożeniem wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1 automatycznie następuje zgłoszenie Ciebie w ZUS jako płatnika składek. Na podstawie tego wniosku ZUS dokonuje w Twoim imieniu zgłoszenia na formularzu ZUS ZFA. Jeżeli rozpoczynasz działalność poprzez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, ZUS dokonuje takiego zgłoszenia na formularzu ZUS ZPA, uzyskawszy uprzednio dane z Urzędu Skarbowego.

Niemniej, w terminie do 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności lub od momentu zatrudnienia pracownika, należy dokonać zgłoszenia w ZUS. Zgłoszenie musi być własnoręcznie podpisane przez osobę zgłaszaną. Wiąże się to z osobistym stawieniem się w siedzibie ZUS.

Zgłoszenie do ZUS dotyczy:

  • osób, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,
  • płatnika składek na Fundusz Pracy.

Do zgłoszenia w ZUS należy posiadać:

  • REGON,
  • wpis do CEIDG.

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl dostępne są wszelkie informacje na temat obowiązkowych ubezpieczeń społecznych a także innych zobowiązań wobec ZUS. Dodatkowo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą ZUS przygotował „Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą", z którego dowiesz się:

  • jakie posiadasz prawa jako płatnik składek,
  • jakie masz obowiązki jako płatnik składek,
  • jak dokonać zgłoszenia płatnika składek,
  • o możliwościach opłacania składek na preferencyjnych warunkach,
  • kto podlega ubezpieczeniom,
  • w jaki sposób korzystać z Platformy Usług Elektronicznych.

Link do przewodnika: