​Geoportale jako źródło informacji przestrzennych niezbędnych w doborze lokalizacji przedsiębiorstwa i planowaniu jego rozwoju

 

Co to jest geoportal?

 

Rozwój technologii oraz coraz bardziej zaawansowane metody zarządzania bazami danych umożliwiają współczesnym przedsiębiorcom rozwój w oparciu o korzystanie z przeróżnych narzędzi informatycznych.  Jednym z nich są geoportale.

Geoportal to interaktywna mapa, w której wizualizowane są dane przestrzenne. Umożliwia m. in.: wyszukiwanie, przeglądanie, udostępnianie, pobieranie i przekształcanie danych przestrzennych. W związku z tym, iż większość działań gospodarczych można odnieść do danych przestrzennych, geoportale stanowią cenne źródło wiedzy dla całego społeczeństwa (przedsiębiorców, osób fizycznych, administracji publicznej).

Zapoznaj się z rządowym Geoportalem: http://www.geoportal.gov.pl/.

Projekt GEOPORTAL.GOV.PL oraz jego kontynuacja pod nazwą GEOPRTAL 2 powstały w celu m.in. udostępnienia obywatelom, przedsiębiorcom i administracji publicznej informacji przestrzennej z rejestrów urzędowych gwarantujących jej jakość, aktualność i wiarygodność. Celem była także poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez udostępnienie przedsiębiorcom on-line usług opartych o dane geoprzestrzenne.​

GEOPORTAL.GOV.PL – projekt realizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006. Obejmuje następujące bazy danych:

  • dane o charakterze katastralnym,
  • Baza Danych Ogólnogeograficznych,
  • Baza Danych Obiektów Topograficznych,
  • ortofotomapy,
  • rastry map topograficznych,
  • rastry map tematycznych,
  • Państwowy Rejestr Granic,
  • Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych,
  • Numeryczny Model Terenu,
  • metadane zbiorów i usług danych przestrzennych.

GEOPORTAL 2 – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (lata 2007‐2013), Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne – Budowa elektronicznej administracji. Jest zgodny z założeniami Dyrektywy INSPIRE oraz z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Witryna projektu udostępnia narzędzia do gromadzenia, zarządzania i publikowania różnych zbiorów danych. Charakteryzuje się także rozszerzoną funkcjonalnością, co przekłada się na ulepszenie procesu planowania inwestycji w przedsiębiorstwach, a tym samym na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Poza geoportalem krajowym, tj. na szczeblu centralnym, dostępne są także geoportale na szczeblu międzynarodowym (np. geoportal europejski – http://www.inspire-geoportal.eu/), wojewódzkim, powiatowym, gminnym oraz geoportale tematyczne.

Miasto Katowice, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców oraz lokalnej przedsiębiorczości, udostępnia dane przestrzenne Katowic w postaci interaktywnych platform mapowych skupionych w postaci Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej.