​Zamówienia publiczne

 

Zamówienia publiczne to znacząca część zarówno europejskiego jak i polskiego rynku. Napędzają popyt i podaż, co w konsekwencji wpływa na rozwój gospodarczy. Zamówienia publiczne, dla niektórych przedsiębiorców, to znaczące źródło części dochodów.

Temat związany z zamówieniami publicznymi może wydawać się dosyć skomplikowany począwszy od tego, kiedy jest mowa o zamówieniach publicznych, kto jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych skończywszy na warunkach trybu udzielania zamówień publicznych.

 

Kiedy mówimy o zamówieniu publicznym?

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych określa warunki, kiedy mamy do czynienia z zamówieniem publicznym. Zgodnie z zapisem ustawy zamówienia publiczne to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. W związku z powyższym, aby można było mówić o zamówieniu publicznym, muszą być spełnione łącznie trzy warunki:

  • przedmiotem umowy jest: dostawa, usługa lub robota budowlana,
  • występują dwie strony: zamawiający i wykonawca,
  • występuje odpłatność umowy cywilnoprawnej (po stronie zamawiającego, który jednocześnie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów Prawo zamówień publicznych).

Prawo zamówień publicznych określa szereg zasad, które należy wypełnić jeśli mowa o zamówieniach publicznych. Jednak Ustawa skierowana jest tylko do określonej grupy podmiotów lub w określonych warunkach, które rozlegle i szczegółowo są w niej opisane. Dotyczą one podmiotu składającego zamówienie, wartości zamówienia, przedmiotu zamówienia. Ponadto art. 4 ustawy wskazuje na okoliczności, kiedy nie trzeba stosować jej zapisów (np. usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, usługi badawcze, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności, nabycie własności nieruchomości). Prawo zamówień publicznych muszą stosować m.in. podmioty sektora finansów publicznych (z pewnymi wyłączeniami), spółki Skarbu Państwa (również z pewnymi wyłączeniami) i wiele innych określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Przedsiębiorco, jeżeli nie jesteś zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, to możesz zawierać umowy w drodze przetargu na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Jak to wygląda w praktyce? Przykładowo, urząd miasta (który jest podmiotem sektora finansów publicznych) chce zlecić wyremontowanie ulicy. Musi to zrealizować zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych poprzez postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Urząd miasta (Zamawiający) publicznie ogłasza swoją ofertę współpracy – tzw. zaproszenie do udzielenia zamówienia. Podstawą dokumentacji przetargowej jest SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). SIWZ określa m.in. warunki jakie muszą być spełnione aby dana firma mogła wziąć udział w przetargu, przedmiot zamówienia, kryteria oceny ofert. Urząd Miasta (Zamawiający) w dokumentacji przetargowej wskazuje przedmiot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – czyli w tym wypadku remont danej ulicy. Przedmiot zamówienia musi być określony w sposób zwięzły i jednoznaczny precyzując przy tym zakres robót. Na podstawie dokumentacji przetargowej zainteresowane podmioty (firmy) składają swoje oferty, w określony sposób i w określonym trybie, a Zamawiający dokonuje ich wyboru na podstawie opisanych w dokumentacji przetargowej kryteriów. Urząd (Zamawiający) zawiera umowę z wykonawcą na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty.