Pakiet MŚP


Pakiet MŚP to ustawa o zmianie niektórych ustaw, mająca na celu wprowadzenie około 50 uproszczeń z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Jest to projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii będący wynikiem rozmów z przedsiębiorcami, głównie małymi i średnimi.


Najważniejsze zmiany wprowadzone przez Pakiet:

 • Szkolenie okresowe pracownika nie będzie wymagane dla pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności znajduje się w grupie działalności o nie wyższej niż trzecia kategorii ryzyka.
 • Pracodawca, który zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka nie będzie musiał zatrudniać specjalisty BHP.
 • Mały podatnik – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro (obecnie 1,2 mln euro).
 • Mały podatnik będzie mógł jednorazowo zaliczyć całą wartość środków trwałych w koszty uzyskania przychodu, nie będzie musiał rozdzielać kosztu zakupu na cały okres amortyzacji.
 • Mały podatnik będzie mógł płacić zaliczki na podatek co kwartał (obecnie co miesiąc).
 • Małego podatnika obowiązuje stawka podatku CIT na poziomie 15%, od roku 2019 będzie to 9%.
 • Za koszt uzyskania przychodów będzie uznawane wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.
 • Podatnik będzie mógł obniżyć jednorazowo o wysokość straty ze źródła przychodów  (poniesionej w roku podatkowym) dochód uzyskany z tego źródła o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł; jeżeli poniesiona strata jest wyższa niż 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.
 • Podatnik będzie zwolniony z podatku od kwot przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku, wypłaconych od ubezpieczyciela. Zwolnienie obejmuje wszystkie środki trwałe z wyjątkiem samochodu osobowego.
 • Obowiązek przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych zostanie skrócony do 5 lat (obecnie należy je przechowywać bezterminowo).
 • Zmiany dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadzą możliwość np. podejmowania uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym, oraz możliwość zwrotu zaliczek pobranych przez wspólników na poczet dywidendy, w przypadku gdy spółka nie osiągnie zamierzonego zysku lub osiągnie stratę.
 • Ujednolicone zostaną formularze deklaracji podatkowych dot. podatków lokalnych (obecnie formularze są opracowywane przez samorządy i są różnorodne). Ponadto możliwe będzie przesyłanie ich drogą elektroniczną.
 • Termin uprawniający wierzyciela, który nie dostał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT zostanie skrócony do 90 dni (obecnie 150).
 • Pakiet umożliwi możliwość wezwania kontroli pracownika przebywającego na zwolnieniu zdrowotnym.

Ustawa 25 września 2018 roku została przyjęta przez rząd, a większość zaproponowanych rozwiązań wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.


https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/rzad-przyjal-pakiet-msp-projekt-mpit-to-kolejne-ulatwienia-i-oszczednosci-dla-przedsiebiorcow/