​​​​​Ogólne zasady


 

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podstawowym aktem prawnym stanowiącym podstawę prawną jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie powstające w Polsce akty prawne muszą być zgodne z jej zapisami. Najbardziej powszechnymi aktami prawnymi w Polsce są ustawy, które zawierają rozwiązania przyjętych przez Konstytucję kierunków. Inne akty normatywne, rozporządzenia muszą być zgodne z ustawami uszczegóławiając ich zapisy. Każda ustawa może mieć dużą liczbę rozporządzeń.

Prawo unijne (Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dyrektywy Unii Europejskiej) stanowią wytyczne i kierunki dla naszego prawa krajowego. Na podstawie tych wytycznych, jako członek Unii Europejskiej mamy obowiązek dostosować przepisy polskiego prawa w założonym czasie. W związku z tym, aby poznać ewentualne przyszłe zmiany w polskim prawie, śledzenie wszelkich zmian prawa unijnego z pewnością w tym pomoże.

 

Zapoznaj się z najważniejszymi aktami prawnymi (z informacją czego dotyczą i do kogo są skierowane), a które regulują aspekty związane z podejmowaniem oraz prowadzeniem wszelkiej działalności gospodarczej.

 

Źródłem polskich aktów prawnych jest Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) prowadzony przez Sejm RP. System podaje również wszystkie powiązane dokumenty z danym aktem prawnym tj. akty wykonawcze danych ustaw (zarządzenia i rozporządzenia ministrów, uchwały zmieniające), dyrektywy europejskie, akty zmieniające np. wyrokami Trybunału Konstytucyjnego). Teksty ustawy po jakichkolwiek zmianach są zawsze uaktualniane, także podane strony będą miały zawsze aktualne dokumenty.

http://isap​.sejm.gov.pl/

 

Źródłem unijnych aktów prawnych jest EUR-Lex, Baza aktów prawnych Unii Europejskiej. Baza prowadzona jest w każdym języku Unii Europejskiej, choć niektóre dokumenty dostępne są jedynie w wersji angielskiej.

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


 

 ​​