​​Firmy rodzinne

 

W polskim prawie nie została ściśle określona definicja firm rodzinnych. W dostępnej literaturze istnieje wiele sposobów rozumienia tego pojęcia. Definicja, którą proponuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, została opracowana na potrzeby projektu „Firmy rodzinne 2".

Przyjęta przez PARP definicja firmy rodzinnej zakłada, że firma taka spełnia jednocześnie następujące kryteria:

  • jest to firma, w której co najmniej dwóch członków rodziny wspólnie pracuje,
  • co najmniej jeden członek rodziny ma istotny wpływ na zarządzanie firmą,
  • członkowie rodziny posiadają znaczące udziały w firmie.

Natomiast za „rodzinę" przyjmuje się:

  • rodzinę w sensie prawnym (bliższa i dalsza): małżeństwo i inne konfiguracje rodzinne, przy założeniu pokrewieństwa tworzących je osób (rodzice – dzieci, dziadkowie – wnuki),
  • nieformalne związki – pod warunkiem, że uznają one swój związek za rodzinę.

Z badań przeprowadzanych przez PARP wynika, że większość firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw stanowią firmy rodzinne. Badanie to jest jak dotychczas największym badaniem przeprowadzonym w Polsce, dotyczącym tej ścisłej grupy podmiotów.

Badanie przeprowadzone przez PARP miało na celu przede wszystkim zidentyfikowanie potrzeb i problemów firm rodzinnych, aby w późniejszym etapie móc zaprojektować odpowiadające tym potrzebom usługi szkoleniowo-doradcze.

Na poniższej stronie PARP możesz zapoznać się z wynikami badań w raporcie „Firmy Rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania 2014" - http://badania.parp.gov.pl/raport-z-badania-firmy-rodzinne.

Firmy rodzinne cieszą się ogólnie większym zaufaniem na rynku niż inne firmy. To stanowi jedną z ich głównych przewag konkurencyjnych. Do kolejnych przewag należą dążenie do wspólnych celów w firmie, większe przywiązanie pracowników do firmy, elastyczność w działaniu. Firmy rodzinne łączy również podobna problematyka związana z prowadzeniem, zarządzaniem i funkcjonowaniem na rynku.