​​​​​​​Definicja małych i średnich przedsiębiorstw

 

Komisja Europejska uważa sektor MŚP oraz przedsiębiorczość jako czynniki zapewniające wzrost ekonomiczny, innowacje, tworzenie nowych miejsc pracy, a także integrację społeczną w Unii Europejskiej.

Definicja MŚP została wprowadzona przez Komisję Europejską w celu stworzenia możliwości wsparcia dla firm z tego sektora, które co do zasady, mają utrudniony dostęp do kapitału, zewnętrznych źródeł finansowania, nowoczesnych technologii etc. Natomiast z drugiej strony MŚP są motorem napędowym naszej gospodarki. Dlatego też prawo unijne przewiduje liczne preferencje dla MŚP, w szczególności jeśli chodzi o możliwość wyższego dofinansowania w porównaniu z wysokością wsparcia przeznaczonego dla dużych przedsiębiorstw.

Jeśli chcesz wiedzieć, na jakie wsparcie możesz liczyć, na początku sprawdź czy mieścisz się w kryteriach definicji MŚP.

 

Kryterium 1 – Czy posiadasz status przedsiębiorstwa?

„Przedsiębiorstwo to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną". Co oznacza, że przedsiębiorstwem są: osoby prowadzące działalność na własny rachunek, przedsiębiorstwa rodzinne, spółki, konsorcja, które prowadzą regularną działalność gospodarczą.

 

Kryterium 2 – Ile osób zatrudniasz?

 • 1-9 osób – jesteś mikroprzedsiębiorcą
 • 10-49 osób – jesteś małym przedsiębiorcą
 • 50-249 osób – jesteś średnim przedsiębiorcą
 • osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą na własny rachunek – jesteś mikroprzedsiębiorcą

 

Do ustalenia spełniania kryterium wielkości zatrudnienia pod uwagę bierze się:

 • pracowników,
 • osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na mocy prawa krajowego,
 • właścicieli – kierowników,
 • wspólników prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i uczestniczących
  w zysku przedsiębiorstwa.

 

Liczbę pracowników mierzy się w tzw. rocznych jednostkach pracy (RJP), tj. liczbą osób, które pracowały na pełny etat w danym przedsiębiorstwie lub w jego imieniu w ciągu całego rozpatrywanego roku rozliczeniowego. Pracę osób, które nie przepracowały całego roku lub pracowały w niepełnym wymiarze godzin, liczy się jako ułamek RJP. Nie wlicza się pracy stażystów lub uczniów odbywających szkolenie zawodowe w ramach stażu lub kształcenia zawodowego, ani też urlopów macierzyńskich i wypoczynkowych.

 

Kryterium 3 – Jaki jest Twój roczny dochód lub jaki jest Twój całkowity bilans roczny?

 • Poniżej 2 mln EUR – jesteś mikroprzedsiębiorcą.
 • Od 2 mln EUR i poniżej 10 mln EUR - jesteś małym przedsiębiorcą.
 • Od 10 mln EUR a poniżej 50 mln EUR (roczny dochód) lub od 10 mln EUR i poniżej 43 mln EUR (całkowity roczny bilans) – jesteś średnim przedsiębiorcą. UWAGA! Nie musisz spełniać dwóch warunków finansowych jednocześnie.

   

  Kwoty podlegające weryfikacji w tym kryterium przeliczane są na EUR wg średniego kursu NBP na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych (najczęściej będzie to 31 grudnia).

   

  UWAGA!: Do podania odpowiedniej wartości w powyższych kryteriach co do liczby zatrudnionych osób oraz wartości bilansowej i obrotowej, należy również ustalić, czy Twoja firma działa w partnerstwie lub jest firmą związaną z innymi podmiotami. W zależności od charakteru powiązania dodajesz wszystkie lub część danych tych przedsiębiorstw do własnych danych. Jeżeli pozostajesz firmą niezależną, przy określaniu progów nie dodajesz do własnych żadnych innych danych. Poniżej znajdziesz proste wytłumaczenie pojęć przedsiębiorstwa niezależnego, partnerskiego i związanego, co pomoże określić Ci rodzaj powiązania z innymi podmiotami:

   

  Przedsiębiorstwo niezależne to:
 • przedsiębiorstwo w pełni samodzielne, tj. nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają udziałów w nim;
 • posiada poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie.

 

Przedsiębiorstwo partnerskie to:

 • przedsiębiorstwo posiadające 25% lub więcej kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie, a/lub inne przedsiębiorstwo posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie;
 • przedsiębiorstwo niezwiązane z innym przedsiębiorstwem. Co oznacza, że głosy, jakie posiada w innym przedsiębiorstwie (lub odwrotnie), nie przekraczają 50% ogólnej sumy głosów.

 

Jeśli jesteś przedsiębiorstwem partnerskim, to przy ustalaniu, czy kwalifikujesz się do przyznania statusu MŚP, dodaj do własnych danych procent liczby osób zatrudnionych i danych finansowych drugiego przedsiębiorstwa.

Jeśli Twój partner posiada innych partnerów (przedsiębiorstwa partnerskie), wtedy należy dodać do własnych danych tylko dane tego bezpośredniego przedsiębiorstwa partnerskiego.

Natomiast jeśli Twój partner jest związany z innym przedsiębiorstwem (definicja przedsiębiorstwa związanego znajduje się poniżej), wtedy do danych przedsiębiorstwa partnerskiego dodajemy 100% danych jego przedsiębiorstwa związanego. Natomiast do własnych danych należy dodać procent równy udziałowi w kapitale lub w głosach posiadanych przez Twoje przedsiębiorstwo partnerskie.

 

Przedsiębiorstwo związane to:

 • przedsiębiorstwo, które posiada większość głosów przysługujących udziałowcom lub wspólnikom w innym przedsiębiorstwie;
 • przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
 • przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniem w jego dokumencie założycielskim lub statucie;
 • przedsiębiorstwo jest w stanie kontrolować samodzielnie, zgodnie z umową, większość głosów udziałowców lub członków w innym przedsiębiorstwie. Typowym przykładem przedsiębiorstwa związanego jest spółka w pełni zależna.

 

Przedsiębiorstwa sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe lub ujęte w sprawozdaniach przedsiębiorstwa, które takie sprawozdania sporządza, zazwyczaj są uważane za przedsiębiorstwa związane.

Jeśli pozostajesz w związku z przedsiębiorstwem lub grupą przedsiębiorstw w charakterze opisanym powyżej, to aby ustalić, czy Twoja firma zachowuje próg zatrudnienia i pułapy finansowe ustanowione w definicji MŚP, należy dodać 100% danych przedsiębiorstwa związanego do danych własnych.

 

Podsumowując:

MŚP to przedsiębiorstwa, które zatrudniają poniżej 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

Przy określaniu liczby zatrudnionych osób i kwot finansowych należy przyjąć dane zawarte w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym. Jeżeli jesteś nowym przedsiębiorcą i nie posiadasz jeszcze sprawozdania finansowego, dokonaj w dobrej wierze realistycznego szacunku co do danych dotyczących bieżącego roku obrachunkowego.

 

Definicja MŚP jest na bieżąco uaktualniana. Poniżej znajdziecie Państwo – stronę Komisji Europejskiej – baza aktów prawnych Unii Europejskiej – czyli stronę źródłową m.in. do weryfikacji ewentualnych zmian w definicji MŚP.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:n26026

 

Na stronie Komisji Europejskiej, która prowadzona jest jedynie w języku angielskim, znajduje się opracowany przez Komisję „guide book" wraz z przykładowymi wyliczeniami.

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm

 

Na stronie PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) znajduje się mały poradnik Komisji Europejskiej z rozpisanymi przykładami obliczeń wraz z całym tekstem Zalecenia Komisji dotyczącego definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

http://www.parp.gov.pl/files/74/87/1155.pdf  

 

PRZYKŁADY KWALIFIKACJI FIRMY DO MŚP

Przykład nr 1.

 

Moja firma A jest połączona z firmą B holdingiem z udziałami 60%, które firma B posiada w mojej firmie A. Ale firma B posiada również dwóch Partnerów – firmy C i D, które posiadają w firmie B udziały 32% i 25% odpowiednio.

Kalkulacja:

Żeby obliczyć moje dane, muszę do własnych danych dodać 100% danych z firmy B, plus 32% danych firmy C i 25% danych firmy D.

 

Mój wynik = 100%xA + 100%xB + 32%xC + 25%xD

 

Przykład nr 2.

Firma B jest partnerem mojej firmy A poprzez posiadanie 25% udziałów. Firma C jest partnerem firmy B poprzez posiadanie w niej 30% udziałów. Ponadto, moja firma A jest połączona holdingiem z firmą D i posiada 65% udziałów. Natomiast firma E jest partnerem firmy D poprzez posiadanie w niej 25% udziałów. Firma D posiada firmę związaną, F która z kolei ma partnera G.

Kalkulacja:

Dodajemy proporcjonalne części danych wszystkich firm, które są partnerami firmy A. Bierzemy również pod uwagę dane partnerów wszystkich firm związanych z naszą firmą A. Nie wliczamy danych firm partnerskich wszystkich partnerów firmy A.

 

Mój wynik = 100% x A + 25% x B + 100% x D + 25% x E + 100% x F + 25% x G

​​​