​​​Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Jako pracodawca ponosisz odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim przedsiębiorstwie. Zgodnie z prawem, Twoimi głównymi obowiązkami są:

 • organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wydawanie poleceń, których celem jest usunięcie uchybień i kontrolowanie wykonania tych poleceń.
 • zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń, które wydawane są przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy. 

 

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy są:

 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy - zapisy ustawy dotyczą organizacji, zadań Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy - zapisy ustawy dotyczą organizacji i zadań społecznej inspekcji pracy,
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy - zapisy ustawy dotyczą organizacji systemu kontroli zdrowia w celu ochrony zdrowia pracujących osób.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - ustawa precyzuje zasady ochrony przeciwpożarowej
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy   

 

W zależności od tego w jakiej branży działasz, odpowiednie przepisy szczegółowo regulują zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Na stronie Państwowej Inspekcji Pracy znajdziesz informacje na temat ogólnych i branżowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy a także branżowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczą one warunków bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • przy obsłudze komputerów,
 • przy promieniowaniu jonizującym,
 • w budownictwie,
 • w gazownictwie,
 • w oświacie i kulturze,
 • w przedsiębiorstwach komunalnych,
 • w przemyśle drzewnym i papierniczym,
 • w przemyśle spożywczym,
 • w rolnictwie,
 • w przemyśle chemicznym.

http://www.pip.gov.pl/pl/niezbednik-pracodawcy/wykaz-aktow-prawnych/ogolne-i-branzowe-warunki-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy

 

Instytucje państwowe zajmujące się ochroną pracy:

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – jest Państwowym Instytutem Badawczym. Do głównych zadań instytutu należy praca badawcza nad kształtowaniem warunków pracy zgodnie z psychicznymi i fizycznymi możliwościami człowieka.
 • Państwowa Inspekcja Pracy – to organ państwowy, który został powołany do tego aby kontrolować i nadzorować przestrzeganie prawa pracy, w szczególności przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Inspektorzy PIP mają m.in. za zadanie analizowanie przyczyn wypadków w pracy, o których pracodawca na mocy prawa ma obowiązek poinformować. Państwowa Inspekcja Pracy udziela również bezpłatnych porad w zakresie prawa pracy: www.pip.gov.pl

Na stronie Państwowej Inspekcji Pracy znajdziesz Niezbędnik pracodawcy, a w nim wszystkie najważniejsze informacje związane z obowiązkami pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy tj. wykaz aktów prawnych, prawo pracy – informator dla pracodawców, BHP – poradnik pracodawcy, ocena ryzyka zawodowego, zagadnienia różne związane z BHP, a także wzory dokumentów: http://www.pip.gov.pl/pl/niezbednik-pracodawcy.

W Katowicach zlokalizowany jest jeden z Okręgowych Inspektoratów Pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Dane kontaktowe znajdziesz pod adresem: http://katowice.pip.gov.pl/pl/​.