Innovation Box​


Innovation Box to nowy instrument Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, który wprowadza opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej stawką podatkową o wysokości 5%. Dotyczy to podatników, którzy są właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami takich praw lub posiadają prawa do ich wykorzystywania na podstawie umowy licencyjnej, na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego.

Instrument ma dotyczyć następujących praw:

  • patentów
  • dodatkowego prawa ochronnego na wynalazek,
  • prawa ochronnego na wzór użytkowy,
  • prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • prawa z rejestracji topografii układu scalonego,
  • dodatkowego prawa ochronnego dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin,
  • prawa z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu,
  • prawa z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt,
  • prawa do programu komputerowego (oprogramowania).

                Do obliczenia podstawy opodatkowania potrzebny będzie tzw. wskaźnik nexus, który służy do wykazania związku między kosztami, prawami własności intelektualnej oraz dochodem z tych praw. Oznacza to, że korzyści płynące z ulgi podatkowej uzależnione są od zakresu działalności badawczo-rozwojowej, a koszty związane z tą działalnością mają wpływ na wysokość dochodu kwalifikowanego stanowiącego podstawę opodatkowania obniżona stawką podatkową.

                Podatnik będzie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych tak, aby możliwe było ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu lub ewentualnie straty, przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

                Wprowadzenie takiego instrumentu ma na celu wzrost atrakcyjności prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce zarówno przez polskie, jak i zagraniczne przedsiębiorstwa. Odpowiednie regulacje znajdą się w ustawie o PIT oraz ustawie o CIT i zgodnie z założeniami projektodawców zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.