Wojewódzki Fundusz O​chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 


 


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela preferencyjnych pożyczek na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych zmierzających do osiągnięcia pozytywnego efektu ekologicznego. Pożyczki te mogą zostać częściowo umorzone pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

 

Zasady przyznawania pożyczek

Podstawa dofinansowania​Tylko koszty kwalifikowane
Wysokość dofinansowania
 • Do 80 % kosztów kwalifikowanych, w zależności od:
  • efektów ekologicznych zadania;
  • możliwości finansowych Funduszu.
 • W przypadku łączenia w jednym zadaniu pożyczki z dotacją, łączna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80 % kosztów kwalifikowanych.
 • W przypadku zadań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych zaliczonych do I stopnia pilności dofinansowanie może wynieść do 100 % kosztów kwalifikowanych.
 • W przypadku zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych:
  • wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80 % wkładu własnego  beneficjenta;
  • wysokość pożyczki pomostowej nie może przekroczyć 80% dofinansowania ze środków zagranicznych.
Oprocentowanie
 • Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie o charakterze zmiennym, według stopy redyskonta weksli (s.r.w.).
 • Oprocentowanie pożyczek wynosi 0,95 s.r.w. lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym.
 • Stopa oprocentowania ustalana w stosunku do stopy redyskonta weksli obowiązującej 1 stycznia roku, w którym zawarto umowę.
 • W przypadku zadań o wysokiej efektywności ekonomicznej Fundusz może ustalić inne oprocentowanie, jednak nie niższe niż 3 % i nie wyższe niż stopa bazowa obowiązująca 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa, powiększona o 4 punkty procentowe.
 • W przypadku zadań, które podlegają przepisom o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Fundusz może ustalić inne oprocentowanie, jednak nie niższe niż 3 % i nie wyższe niż stopa bazowa obowiązująca w dniu zawarcia umowy, powiększona maksymalnie o 6,5 punktu procentowego.
 • W kolejnych latach obowiązywania umowy pożyczki, oprocentowanie będzie korygowane według obowiązującej na dzień 1 stycznia danego roku stopy redyskonta weksli lub stopy bazowej.
Warunki spłaty
 • Warunki spłaty są ustalane przez Fundusz na podstawie analizy ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy i zadania, z uwzględnieniem przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej są określane w umowie, przy czym:
  • okres spłaty nie może być krótszy niż 3 lata i dłuższy niż 12 lat od wynikającej z umowy daty zakończenia zadania, w tym okres karencji,
  • karencja nie może być dłuższa niż 12 miesięcy, po wynikającym z umowy terminie zakończenia zadania,
  • spłata pożyczki rozpoczyna się nie wcześniej niż 3 miesiące po wynikającym z umowy terminie zakończenia zadania.
 • Powyższe warunki nie dotyczą pożyczek pomostowych.
Warunki dodatkowe

Fundusz uzależnia udzielenie pożyczki i jej wysokość od zdolności kredytowej wnioskodawcy w rozumieniu prawa bankowego oraz od właściwego prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki.

 

Zasady umarzania części pożyczek

Warunki umarzania​
 • Pożyczka udzielona przez Fundusz może być częściowo umorzona na wniosek pożyczkobiorcy, jeśli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:
  • zadanie dofinansowane pożyczką zostało zrealizowane w terminie umownym i rozliczone zgodnie z zawartą umową;
  • zaplanowane efekty ekologiczne i rzeczowe zostały osiągnięte w terminach określonych w umowie;
  • dokonano terminowej spłaty co najmniej 50 % wykorzystanej pożyczki, przy czym wcześniejsza spłata pożyczki nie upoważnia pożyczkobiorcy do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie;
  • pożyczkobiorca wywiązuje się z obowiązku wnoszenia opłat i kar przewidzianych w ustawie oraz ze zobowiązań na rzecz Funduszu.
Wysokość umorzenia
 • Częściowe umorzenie może być udzielone do wysokości:
  • 20 % wykorzystanej pożyczki, bez warunku przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie ekologiczne;

   albo
  • 40 % wykorzystanej pożyczki, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego, zgodnego z celami określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska.
 • Pożyczkobiorca, składający wniosek o umorzenie pożyczki wykorzystanej na realizację zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest, może ubiegać się o umorzenie w wysokości do 40 % wykorzystanej pożyczki, po spełnieniu warunków wymienionych powyżej bez warunku przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie ekologiczne.
 • Kwotę umorzenia pomniejsza się o dotację ze środków Funduszu, przyznaną na realizację tego samego zadania.
 • Kwota umorzenia zostanie obniżona w następujących przypadkach:
  • o 15 %, jeśli zawarto aneks do umowy pożyczki, zmniejszający wymiar planowanego do osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie liczby podłączeń kanalizacyjnych lub w zakresie masy zdeponowanych odpadów zawierających azbest - dla zadań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest;
  • o 30 %, jeśli zawarto aneks do umowy pożyczki, zmniejszający wymiar planowanego do osiągnięcia efektu ekologicznego, w zakresie innym niż w punkcie powyżej;
  • 15 %, jeśli na wniosek pożyczkobiorcy wydłużono wskazany w umowie pierwotny termin: realizacji zadania, osiągnięcia efektu ekologicznego lub rzeczowego do 6 miesięcy, o 30 %, jeśli termin ten jest dłuższy niż 6 miesięcy, natomiast o 50 %, jeśli termin ten jest dłuższy niż 12 miesięcy;
  • o 20 %, jeśli zmieniono zapisy umowne, przyspieszające spłatę części wykorzystanej kwoty pożyczki, która umożliwia pożyczkobiorcy ubieganie się o jej częściowe umorzenie;
  • każdorazowo o 5 %, ilekroć dokumenty, które zgodnie z zawartą umową stanowią: podstawę wypłaty raty lub całości udzielonego dofinansowania, rozliczenie końcowe dofinansowanego zadania, potwierdzenie osiągnięcia zaplanowanych efektów (ekologicznego i rzeczowego), zostały złożone w Funduszu po upływie 30 dni, licząc od terminów określonych umową;
  • każdorazowo o 5 %, ilekroć spłata raty kapitałowej została uregulowana po upływie 30 dni, licząc od terminów określonych umową.

 

W 2016 r. wsparcie udzielane jest na realizację przedsięwzięć między innymi (poniżej wymieniamy obszary, które mogą być interesujące dla przedsiębiorców) w następujących obszarach:

 

OCHRONA WÓD

 • OW 1.1. Inwestycje zgodne z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 • OW 1.2. Inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej, dofinansowane ze środków zagranicznych.
 • OW 1.3. Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2000.
 • OW 1.4. Budowa i modernizacja sieci kanalizacji w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2000.
 • OW 1.5. Budowa oczyszczalni przydomowych lub systemów odprowadzania ścieków wraz z podłączeniami budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
 • OW 1.6. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przemysłowych lub bytowych i systemów odprowadzania ścieków.
 • OW 1.7. Budowa i modernizacja obiektów gospodarki osadowej w zakresie przeróbki osadów ściekowych z oczyszczania ścieków komunalnych.

 

GOSPODARKA WODNA

 • GW 1.1. Budowa lub modernizacja urządzeń monitorujących lub urządzeń wodnych zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.
 • GW 1.2. Budowa lub modernizacja zbiorników małej retencji w szczególności ujętych w „Programie małej retencji dla województwa śląskiego".
 • GW 1.3. Uzupełnienie w sprzęt przeciwpowodziowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej lub wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych.
 • GW 2.1. Udział w usuwaniu skutków powodzi w urządzeniach wodnych, brzegach rzek lub potoków oraz urządzeniach ochrony środowiska.
 • GW 3.1. Wsparcie inwestycji hydroenergetycznych mających istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
 • GW 4.1. Inwestycje z zakresu gospodarki wodnej, dofinansowane ze środków zagranicznych.
 • GW 4.2. Wymiana odcinków sieci wodociągowych azbestowo-cementowych i ołowianych.
 • GW 4.3. Wymiana zdegradowanych sieci wodociągowych, w których występują znaczne straty wody.
 • GW 4.4. Zaopatrzenie w wodę do celów pitnych na obszarach wiejskich:
  • budowa urządzeń wodociągowych na terenach, na których działają bądź są budowane sieci kanalizacji sanitarnej,
  • budowa lub modernizacja urządzeń wodociągowych w przypadku niewłaściwej jakości wody do picia,
  • budowa lub modernizacja urządzeń w celu zapewnienia dostaw wody pitnej w przypadku niewystarczającej ilości wody.
 • GW 4.5. Modernizacja stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody pitnej w przypadku niewłaściwej jakości wody.

 

GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

 • OZ 1.1. Inwestycje zgodne z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.
 • OZ 1.2. Inwestycje pozwalające na zapobieganie powstawania odpadów lub przygotowanie ich do ponownego użycia lub umożliwiające recykling, odzysk, unieszkodliwienie odpadów.
 • OZ 1.3. Pokrywanie kosztów zagospodarowania odpadów z wypadków, zgodnie z obowiązkiem ustawowym.
 • OZ 1.4. Zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska w przypadku nieustalenia podmiotu za nie odpowiedzialnego.
 • OZ 1.5. Inwestycje z zakresu gospodarki odpadami, dofinansowane ze środków zagranicznych.
 • OZ 2.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja składowisk odpadów w ramach Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.
 • OZ 2.2. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu:
  • w ramach termomodernizacji budynków,
  • w ramach programów obszarowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • w ramach innych zadań.
 • OZ 2.3. Likwidacja zagrożeń środowiskowych powodowanych zdeponowaniem niebezpiecznych odpadów.
 • OZ 2.4. Zamykanie składowisk odpadów.
 • OZ 2.5. Likwidacja mogilników i magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin oraz "dzikich wysypisk".
 • TP 1.1. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych.
 • TP 1.2. Zadania z zakresu ochrony powierzchni ziemi, dofinansowane ze środków zagranicznych.
 • RE 1.1. Wapnowanie gleb zakwaszonych na skutek zanieczyszczenia środowiska.
 • RE 2.1. Wspieranie przedsięwzięć wynikających z programów rolnictwa ekologicznego.

 

OCHRONA ATMOSFERY

 • OA 1.1. Wdrażanie projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku układów technologicznych oraz systemów wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii.
 • OA 1.2. Budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie.
 • OA 1.3. Budowa i modernizacja systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo–gazowych.
 • OA 1.4. Wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo-gazowych.
 • OA 1.5. Termoizolacja budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego.
 • OA 1.6. Wykorzystanie metanu z kopalń węgla kamiennego.
 • OA 1.7. Instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw.
 • OA 1.8. Wymiana autobusów komunikacji miejskiej z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów z napędem hybrydowym.
 • OA 1.9. Inwestycje z zakresu ochrony atmosfery dofinansowane ze środków zagranicznych.
 • OA 2.1. Wdrażanie programów lub projektów zwiększających efektywność energetyczną, w tym z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.
 • OA 3.1. Inwestycje polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej o niemal zerowym zużyciu energii, realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.

Obszary, które są objęte wsparciem w 2016 roku, są określone w dokumencie o nazwie „Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2016 rok".

Terminy naboru wniosków ogłaszane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Portalu Beneficjenta - www.wfosigw.katowice.pl/​index.php/portal-beneficjenta.