​​​Refundacja dodatkowych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej.


 

Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej mogą - na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - uzyskać zwrot dodatkowych kosztów:

  • budowy lub przebudowy związanej z modernizacją  obiektów i pomieszczeń zakładu,
  • transportowych,
  • administracyjnych

pod warunkiem zatrudniania co najmniej 50% osób niepełnosprawnych.

 

Istotne jest określenie, że dodatkowe koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych są kosztami innymi niż koszty płacy zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego, natomiast są wykraczające (stanowiące różnicę) poza koszty, jakie musiałby ponieść pracodawca w przypadku zatrudniania pracowników, którzy nie są niepełnosprawnymi. W związku z tym refundacji może podlegać tylko wspomniana różnica w kosztach odpowiadająca dodatkowym kosztom, których pracodawca nie poniósłby w przypadku zatrudniania osób nie będących niepełnosprawnymi.

 

Wniosek o refundację można składać w Oddziałach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy umowa.

 

Pomoc jest udzielana w formie refundacji kosztów poniesionych przez pracodawcę. Refundowane są tylko koszty poniesione od dnia 1 stycznia roku, którego dotyczy wniosek, nie wcześniej jednak niż po dniu złożenia tego wniosku.

 

Umowa obejmuje koszty jednego roku kalendarzowego. W przypadku, gdy koszty ponoszone są przez kolejne lata, tzn. obejmują okres dłuższy niż rok, wnioski należy składać oddzielnie na każdy rok.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków będą zawierane kolejne umowy dotyczące kosztów poniesionych w kolejnych latach kalendarzowych.

Refundacja będzie wypłacana w transzach kwartalnych.

 

Więcej informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania znajdziesz na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod adresem www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/zadania-ustawowe/refundacja-dodatkowych-kosztow-poniesionych-przez-pracodawce-prowadzacego-zaklad-pracy-chronionej/