​​​Śląski Fundusz Pożyczkowy

Fundusz Górnośląski logo.png
 

O PROGRAMIE

Śląski Fundusz Pożyczkowy funkcjonuje w ramach projektu „Rozwój działalności pożyczkowej Funduszu Górnośląskiego poprzez dokapitalizowanie Śląskiego Funduszu Pożyczkowego działającego na terenie województwa śląskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?

Podmioty uprawnione do otrzymania pożyczki to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzące inwestycję na terenie województwa śląskiego.

 

RODZAJE POŻYCZEK

 • Pożyczka na bieżące wydatki.
 • Pożyczka na wydatki inwestycyjne.

 

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Pożyczka na bieżące wydatki może być przeznaczona na finansowanie:

 • wydatków obejmujących zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z ich przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług, jak również nieprzeterminowanych w dacie ich zapłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakupu usług związanych z ich przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług.

Pożyczka na wydatki inwestycyjne może być przeznaczona na finansowanie wydatków obejmujących:

 • zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części,
 • inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 W ofercie są również pozyczki preferencyjne oprocentowane na 1% w skali roku.

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI

Pożyczki udzielane są w złotych w kwocie od 25 000 PLN do 1 000 000 PLN.

 

STRUKTURA FINANSOWANIA

Pożyczka udzielona na bieżące wydatki nie wymaga udziału środków własnych wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięcia.

Finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym wymaga posiadania przez wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości minimum 20% całkowitej wartości wydatków finansowanych pożyczką.

 

OKRES KREDYTOWANIA

Pożyczka na bieżące wydatki może być udzielana na okres do 4 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy. Pożyczka na cele inwestycyjne może być udzielana na okres do 7 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

 

OPROCENTOWANIE

Pożyczka na wydatki bieżące oraz na wydatki inwestycyjne oprocentowana jest według zmiennej stawki oprocentowania równej stopie referencyjnej, ustalanej w oparciu o zasady określone w obwieszczeniu zawartym w Komunikacie Komisji Europejskiej.

 

SPOSÓB SPŁATY

 • spłata pożyczki wraz z odsetkami w ratach miesięcznych,
 • spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przedterminowo.

 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Szczegółowe informacje można uzyskać w Funduszu Górnośląskim S.A. ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice oraz na stronie internetowej Funduszu Górnośląskiego S.A. www.fgsa.pl​