​​​​Fundusze poręczeniowe

 

Fundusze poręczeniowe to ośrodki działające w ramach Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych oraz Krajowej Grupy Poręczeniowej, które oferują dla przedsiębiorców poręczenia kredytów/pożyczek, leasingów oraz wadiów przetargowych. Usługi funduszy poręczeniowych skierowane są do firm m.in. chcących pozyskać zewnętrzne środki na rozwój działalności, od których instytucja finansująca wymaga wiarygodnego zabezpieczenia.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Często instytucje finansujące (banki, fundusze pożyczkowe, podmioty świadczące usługi leasingowe oraz instytucje prowadzące działalność factoringową) wymagają od przedsiębiorców posiadania poręczenia od innej instytucji, co jest warunkiem koniecznym otrzymania finansowania. Poręczenie wymagane jest także w wielu przetargach o zamówienie publiczne.

Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo i starasz się pozyskać pożyczkę lub kredyt, a także gdy stajesz do przetargu na zamówienie publiczne, a jednocześnie brakuje Ci odpowiedniego zabezpieczenia, by podjąć zobowiązanie, możesz złożyć wniosek o poręczenie swojego zobowiązania przez fundusz poręczeniowy. Warunkiem otrzymania poręczenia jest posiadanie zdolności kredytowej oraz uprzednie złożenie wniosku o finansowanie (kredyt lub pożyczkę) do instytucji finansującej, z którą fundusz poręczeniowy ma podpisaną umowę.

Dowodem wiarygodności funduszy poręczeniowych jest liczba wykonanych usług. W roku 2016 fundusze udzieliły 7 453 poręczeń (dane z 43 funduszy poręczeniowych) o łącznej wartości 949 mln zł. (źródło: https://ksfp.org.pl/publikacje/raporty/).

 Od kilku lat fundusze poręczeniowe poddawane są ocenie ratingowej. Aktualne ratingi podawane są na stronie Agencji Ratingowej EURO RATING: http://www.eurorating.com/pl/ratingi/fundusze/wg-ryzyka-kredytowego.

Na terenie Katowic działalność poręczeniową od roku 2000 prowadzi Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o. – www.rfp.pl oferujący następujące produkty dla firm z sektora MSP działających na terenie woj. śląskiego:

 

1.       Poręczenia kredytów i pożyczek (rfp.pl/s,9.htm):

  • poręczenia kredytów i pożyczek obrotowych – udzielane w ramach SPO WKP (Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw)
  • poręczenia kredytów inwestycyjnych – udzielane w ramach RPO WSL (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego),
  • wspólne poręczenia ŚRFP (Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy) i BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego),
  • poręczenia pomostowe.

2.       Poręczenia leasingów (rfp.pl/s,70.htm).

3.       Poręczenia wadiów przetargowych (www.wadia.pl).

 

Aktualnie Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy ma w swojej ofercie bezpłatne poręczenia kredytów i pożyczek inwestycyjnych.

Ofertą preferencyjnych poręczeń z opłatą 0 zł, realizowanych w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, objęte zostały kredyty i pożyczki inwestycyjne udzielane przez Instytucje Finansujące najaktywniej współpracujące z Funduszem.

Warunkiem uzyskania preferencyjnego poręczenia jest pozytywny wynik analizy wniosku o poręczenie, skutkujący oceną pozwalającą na zakwalifikowanie firmy do grupy Klientów objętych promocją. Bezpłatne poręczenia udzielane są na rzecz podmiotów przyporządkowanych do I i II klasy ryzyka wg przyjętych przez Fundusz procedur oceny. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń, jest to ponad połowa podmiotów wnioskujących o poręczenie.


KLASA
PRZEDSIĘBIORCY
JAKOŚĆ KREDYTUWYJŚCIOWA STAWKA PROWIZJI W SKALI ROKU
IWysoka zdolność do spłaty0,00%
IIOdpowiednia zdolność do spłaty0,00%
IIIZdolność do spłaty jest wrażliwa na niekorzystne warunki0,40%
IVZdolność do spłaty zostanie prawdopodobnie ograniczona przez niekorzystne warunki0,50%


Prowizja obliczana jest jako stawka procentowa liczona od kwoty poręczenia.

Promocja trwa do odwołania.

Więcej szczegółów mogą uzyskać Państwo bezpośrednio u pracowników Funduszu pod numerem tel. (32) 785 85 85.