​Współpraca międzynarodowa, programy międzynarodowe i internacjonalizacja działalności gospodarczej

 

Wykaz Działań, w których możliwe jest  uzyskanie finansowania dla projektów współpracy międzynarodowej oraz związanych z internacjonalizacją działalności gospodarczej:

 1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, GO_GLOBAL.PL - zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm.
 2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.
 3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 3.3.1. Polskie Mosty Technologiczne.
 4. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
 5. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.
 6. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 4.3. Współpraca ponadnarodowa.
 7. Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Region Morza Bałtyckiego , 1.1. Infrastruktura badań i innowacji.
 8. Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Region Morza Bałtyckiego, 1.2. Inteligentna specjalizacja.
 9. Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Region Morza Bałtyckiego, 1.3.  Innowacje nietechnologiczne.
 10. Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Region Morza Bałtyckiego, 2.1. Czyste wody.
 11. Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Region Morza Bałtyckiego, 2.2. Energia odnawialna.
 12. Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Region Morza Bałtyckiego, 2.3. Efektywność energetyczna.
 13. Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Region Morza Bałtyckiego, 3.2. Dostępność obszarów odległych i dotkniętych zmianami demograficznymi.
 14. Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Region Morza Bałtyckiego, 3.5. Mobilność miejska przyjazna dla środowiska.

 

Nazwa Programu​GO_GLOBAL.PL
InstytucjaNarodowe Centrum Badań i Rozwoju
Adres WWW Instytucjiwww.ncbr.gov.pl
Harmonogram konkursów

18.04.2016 - 02.06.2016 - zakończony

Brak informacji o nowych naborach

Aktualny harmonogram na stronie www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/goglobal/

% sukcesu

W  konkursie 2015:

 • Projektów złożonych – 173
 • Projekty, którym przyznano dofinansowanie - 46

W konkursie 2016:

 • Projektów złożonych - 80
 • Projekty, którym przyznano dofinansowanie - 32
Formy wsparcia Bezzwrotne dotacja
Cel Działania

Dofinansowanie w ramach programu GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie z NCBR będzie mogło zostać przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.

Partnerami merytorycznymi NCBR w programie GO_GLOBAL.PL są wyspecjalizowane, głównie zagraniczne podmioty, które prowadzą kompleksowe działania w zakresie międzynarodowej akceleracji przedsiębiorstw w sektorze B+R.

Kto może ubiegać się o wsparcieMikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Typy projektów możliwe do dofinansowania

Działania podlegające dofinansowaniu:

 • wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe;
 • weryfikacja opracowanej strategii, w szczególności poprzez jej ocenę dokonywaną przez instytucje typu venture capital działające na rynkach światowych.
Typ pomocyZwrot części poniesionych wydatków.
Maksymalny poziom dofinansowania85%
Brzegowe warunki finansoweMaksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 150 000 PLN.
Dodatkowe warunki
 • Finansowanie realizacji Projektu stanowi pomoc de minimis i jest udzielane Wykonawcy pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem realizacji Projektu
 • Okres realizacji Projektu nie może przekraczać 6 miesięcy
 • Wniosek należy złożyć w języku polskim i w języku angielskim, w formie elektronicznej, za pośrednictwem Generatora Wniosków