​Projekty inwestycyjne

 

Wykaz działań, w których możliwe jest  uzyskanie finansowania dla projektów inwestycyjnych:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 3.2. Innowacje w MŚP.
 3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.
 4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 4.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.
 5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 4.4. Wysokosprawna kogeneracja.
 6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 7.5. Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe.
 7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.
 8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej.
 9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych.
 10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
 11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 10.4. Poprawa stanu środowiska miejskiego.
 12. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 1.3.1. Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie „preseed" przez fundusze typu „proof of concept" – BRIdge Alfa.
 13. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 1.3.2. Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych – BRIdge VC.
 14. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.
 15. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2.2. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.
 16. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 3.1.1. Inwestycje w innowacyjne start-upy – STARTER.
 17. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 3.1.2. Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP – Biznest.
 18. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 3.1.3. Fundusz Pożyczkowy Innowacji.
 19. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 3.2.1. Badania na rynek.
 20. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.
 21. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 3.2.3. Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw.
 22. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2.9. Rozwój ekonomii społecznej.
 23. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 1.6.1.  Źródła wysokosprawnej kogeneracji. 
 24. Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 1.1. Wyeliminowanie  terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.
 25. Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego