​Pomoc publiczna

 

Definicja tego pojęcia wynika bezpośrednio z zapisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz orzecznictwa Komisji Europejskiej i Sądów Unii Europejskiej. Wskazują one, iż pomocą publiczną jest wszelka pomoc, która ŁĄCZNIE spełnia następujące przesłanki:

  • beneficjentem wsparcia jest przedsiębiorca w rozumieniu funkcjonalnym;
  • jest udzielona za pośrednictwem lub ze źródeł państwowych w jakiejkolwiek formie;
  • stanowi korzyść dla beneficjenta oraz jest selektywna;
  • zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorcom;
  • wpływa na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej.

Należy podkreślić, iż nie spełnienie choćby jednej z powyżej przedstawionych przesłanek, nie pozwala zakwalifikować danego rodzaju wsparcia jako pomocy publicznej.

 


Test pomocy publicznej – oznacza sprawdzenie, czy w odniesieniu do danego rodzaju pomocy spełnionych jest łącznie pięć warunków wymienionych powyżej.

Warunki udzielania pomocy publicznej są jednolite dla całego obszaru Unii Europejskiej.